Tuesday, April 07, 2009

Eight Chain Snatchers Nabbed- 3.4 lakh worth Property Recovered by Panambur Police

Chain Snachers Nabbed By Panambur Police


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¥ÀtA§ÆgÀÄ G¥À«¨sÁUÀzÀ ¥ÉưøÀÄ G¥Á¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ²Ã. ¸ÀÄgÉÃ±ï £ÁAiÀÄÄØgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è, ¥ÀtA§ÆgÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀÈvÀÛ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æÃ. ªÉ¯ÉAmÉÊ£ï r¸ÉÆÃd, ¥ÀtA§ÆgÀÄ ¥ÉưøÀÄ G¥À¤jÃPÀëPÀ ²æà ¥ÀæªÉÆÃzï PÀĪÀiÁgï, PÁªÀÇgÀÄ oÁuÁ G¥À¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà C£ÀAvÀ¥ÀzÀä£Á¨sÀ ºÁUÀÆ PÁªÀÇgÀÄ oÁuÁ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÉưøÀÄ G¥À¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà UÉÆÃ¥Á® PÉÆl¥Ár ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ £ÀqɹzÀ AiÀıÀ¹é PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÉÆAzÀgÀ°è EwÛÃaUÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÁªÀÇgÀÄ, PÀ¢æ, JPÀÆÌgÀÄ, PÀÄ®±ÉÃRgÀ, ¨ÉÆAzÉïï, zÉÃgɨÉʯï, §d¥É, PÀAzÁªÀgÀ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÀ¼À°è C¥ÀjavÀ AiÀÄĪÀPÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ°£À°è §AzÀÄ M§âAnAiÀiÁV £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ PÀÄwÛUÉÄAzÀ ¸ÀgÀ JUÀj¹ ¥ÀgÁjAiÀiÁUÀÄwÛzÀÝ 8 d£À DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß §A¢ü¹ ºÀvÀÄÛ a£ÀßzÀ ¸ÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÀÈvÀåPÉÌ §¼À¹zÀ 2 ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ a£ÁߨsÀgÀtUÀ¼À MlÄÖ vÀÆPÀ 211 UÁæA. ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ¸ÉÆvÀÄÛUÀ¼À MlÄÖ ªÀiË®å gÀÆ. 3,40,143/ CVgÀÄvÀÛzÉ.

§A¢üvÀ DgÉÆæUÀ¼À «ªÀgÀ

1) gÁAiÀÄ¥Àà ªÉÄʸÀÆgÀÄ
2) CgÀÄuï gÉÃUÉÆà ¤ÃgÀĪÀiÁUÀð ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ
3) UÀuÉñï CZÁj ¨ÁPÀæ¨ÉÊ®Ä
4) ¤±ÁAvï ±ÉnÖ ¤ÃgÀĪÀiÁUÀð ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ
5) AiÀÄwÃ±ï ªÀÄ®å
6) ¸ÀÄgÉñï G¦à£ÀAUÀr
7) ²æäªÁ¸À PÀÄAzÁ¥ÀÄgÀ
8) ¥Áæ¹ì¸ï

DgÉÆæUÀ¼ÀÄ EAvÀºÀÄzÉà E£ÀÆß ºÀ®ªÁgÀÄ PÀÈvÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɹgÀĪÀ §UÉÎ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀj¢zÉ. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥ÀvÉÛUÉ ¥ÉưøÀÄ ¤jÃPÀëPÀjUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ, «dAiÀÄgÁeï, PÀȵÀÚ ©.PÉ., zÁªÉÆÃzÀgÀ, ZÀAzÀæºÁ¸À, gÁeÉñï D¼Àé ºÁUÀÆ E¸ÁPï ¸ÀºÀPÀj¹zÀÝgÀÄ.

To download photo clikhere