Wednesday, April 01, 2009

Wanted

Bantwal Rural  Petrol Case

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

FvÀ£À «¼Á¸À:-

gÁªÀÄZÀAzÀæ PÉ.JªÀiï (33)
vÀAzÉ. ªÉÆãÀ¥Àà PÉ
PÀ£Áå£À ªÀÄ£É, ¸ÀA¥ÁeÉ ¥ÉÆøïÖ
¸ÀļÀå vÁ®ÆPÀÄ

FªÉÄð£À ¨sÁªÀavÀæzÀ°è PÁt¹zÀ ªÀåQÛ §AmÁé¼À UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉ C.PÀæ.30/09 ¥ÉmÉÆæðAiÀĪÀiï PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¥ÉưøïjUÉ ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ C¸Á«ÄAiÀiÁVzÀÄÝ FvÀ£À PÀÄjvÀÄ PɼÀPÀAqÀªÀjUÉ PÀÆqÀ¯Éà ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀªÀjUÉ ¸ÀÆPÀÛ §ºÀĪÀiÁ£À ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

08255-235000 ªÀÄvÀÄÛ 9480805368 ¦J¸ïL.,§AmÁé¼À gÀÆgÀ¯ï oÁuÉ
9480805335 ¹.¦.L. §AmÁé¼À
9480805309 rJ¸ï¦. r¹Dgï©. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
9480805302 CrµÀ£À¯ï J¸ï¦. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ.


To download photo clickhere