Wednesday, April 01, 2009

Wanted By Police and MRPL

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ ¥ÀtA§ÆgÀÄ, §eÉà, §AmÁé¼À, ¨É¼ÀÛAUÀr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À°è EwÛÃZÉUÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ¥ÉmÉÆæðAiÀÄA GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¥ÉÊ¥ï¯ÉÊ£ï£À°è PÀ£Àß PÉÆgÉzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À £ÀqɸÀĪÀ UÁåAUïUÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄð ¤gÀvÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸À¢æ ¥ÉmÉÆæðAiÀÄA GvÀà£ÀßUÀ¼ÀÄ gÁµÀÖçzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåzÀ ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ DVgÀÄvÀÛzÉ. F PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä ¤ªÉÄä®ègÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÄvÀ PÀvÀðªÀåªÁVzÉ. F §UÉÎ ªÀiÁ»w zÉÆgÉvÀ°è PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁUÀÆ F PɼÀPÀAqÀ zÀÆgÀªÁt £ÀA§æUÀ½UÉ w½¸ÀĪÀÅzÀÄ. F §UÉÎ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀªÀjUÉ JA.Dgï.¦.J¯ï PÀA¥É¤AiÀÄ ªÀwÄAzÀ ºÁUÀÆ ¥Éưøï E¯ÁSÉ ªÀwÄAzÀ ¸ÀÆPÀÛ §ºÀĪÀiÁ£À ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀªÀgÀ «ªÀgÀªÀ£ÀÄß UË¥ÀåªÁVqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁzÀ zÀÆgÀªÁt £ÀA§æUÀ¼ÀÄ.

¥ÀtA§ÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ : 0824-2220530
§d¥É ¥Éưøï oÁuÉ : 0824-2220531 9480805356
§AmÁé¼À UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ 08255-235000
¨É¼ÀÛAUÀr ¥Éưøï oÁuÉ 08256-232093 9480805370
J¸ï.L.¹ 9845161098 9901925818