Tuesday, September 12, 2006

Fake Cancer Doctor Arrested By Barke Police

This post is in Kannada language. To view please download kanada fonts from the Link section.


Sharth Kumar Barke PS


ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GqÀĦ f¯ÉèUÀ¼À°è ±Á¯Á PÁ¯ÉÃdÄUÀ½UÉ ºÉÆÃV ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ¸ÀÛ£À PÁå£ÀìgÀ£ÀÄß UÀÄt ¥Àr¸ÀĪÀÅzÁV ºÉý ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ PÁ¯ÉÃdÄ «zÁåyð¤AiÀÄgÀ£ÀÄß ªÀAa¹ ªÉÆøÀ¢AzÀ ºÀt ¸ÀA¥Á¢¸ÀÄwÛzÀÝ ±ÀgÀvï PÀĪÀiÁgï JA§ £ÀPÀ° ªÉÊzÀå£À£ÀÄß §PÉð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ G¥À¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà ¥ÀªÀ£ï PÀĪÀiÁgï ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ §A¢ü¹gÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 08/09/2006 gÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §PÉð ¥ÉÆðøÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è PÉ£ÀgÁ ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ ²æà PÉ UÉÆÃ¥Á® £ÁAiÀÄgï (58) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ F §UÉÎ PÁAiÀÄð ¥ÀæªÀÈvÀÛgÁzÀ §PÉð ¥ÉưøÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 11/09/2006 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥ÀæªÀÄÄR DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ©.f ¸ÀÆ̯ï dAPÀë£ï §½ §A¢ü¹gÀÄvÁÛgÉ.

CgÉÆæAiÀÄ «ªÀgÀ F PɼÀV£ÀAwzÉ.

±ÀgÀvï PÀĪÀiÁgï (58)
eÉÆÃw £ÀUÀgÀ, PÁªÀÇgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
DgÉÆæ0iÀÄÄ JªÀiï.J (EAVèµï) PÀ°wzÀÄÝ vÁ£ÀÄ PÁå£Àìgï ¥ÀjtÂvÀ JA§AvÉ PÁå£Àìgï SÁ¬Ä¯É aQvÉì0iÀÄ §UÉÎ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ºÉ¸Àj£À°è £ÀPÀ° ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉzÀÄ F jÃw ±Á¯É PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ PÀqÉUÀ½AzÀ ZÀAzÁ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÁV w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ0iÀÄ ªÉÄÃ¯É FUÁUÀ¯É GqÀĦ0iÀÄ PÁ¥ÀÅ ¥Éǰøï oÁuÉ0iÀÄ°è PÀÆqÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. §A¢üvÀ DgÉÆæ¬ÄAzÀ gÀÆ. 19,300/ ºÁUÀÆ ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ £Á£Á jÃw0iÀÄ zÁR¯É ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À ¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
DgÉÆæ0iÀÄ£ÀÄß £Áå0iÀiÁ®0iÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À¯ÁVzÀÄÝ £Áå0iÀiÁAUÀ §AzsÀ£À «¢ü¸À¯ÁVzÉ.
To download photo click here