Wednesday, September 13, 2006

Traffic Diversion in view of Krishna Janmashtami Procession On 15th September, 2006

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÁAPÀ 15/09/06 gÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ««zsÀ PÀqÉUÀ¼À°è ªÉƸÀgÀÄ PÀÄrPÉ GvÀìªÀzÀ ¸ÀA§AzsÀ ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀzÀ°è F PɼÀV£À ªÀiÁ¥ÁðqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

1. ¢£ÁAPÀ 15/09/2006gÀAzÀÄ PÀ¢æ ²æà UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ ªÀÄoÀ¢AzÀ ²æà PÀȵÀÚ zÉêÀgÀ ªÉƸÀgÀÄ PÀÄrPÉ GvÀìªÀzÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄÄ ¸ÀAeÉ 0600 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀlÄ PÀ¢æ PÀA§¼À-¹n D¸ÀàvÉæ-ªÀÄ°èPÀmÉÖ-ªÀĺÁzÁégÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ §gÀ°zÀÄÝ, F ¸ÀªÀÄAiÀÄ ««zsÀ mÁå¨ÉÆèÃUÀ¼ÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À°ªÉ. F ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀzÀ ªÀiÁ¥ÁðqÀÄUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀV£ÀAvÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.
 • ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ªÀÄÄAavÀªÁV §lÖUÀÄqÉØ PÀqÉÄAzÀ PÀ¢æ PÀA§¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ §lÖUÀÄqÉØÄAzÀ PɼÀUÉ PÀ¢æ zÉêÀ¸ÁÜ£À PÁæ¸ï£À°è ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄ PÀ¢æ zÉêÀ¸ÁÜ£À¢AzÁV PÀ¢æ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. ªÉÄgÀªÀtÂUÉ PÀ¢æ PÀA§¼À ªÀÈvÀÛ zÁlĪÀ vÀ£ÀPÀ F ¥ÀjªÀvÀð£É ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄ°zÀÄÝ, CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄ PÀ¢æ PÀA§¼À ªÀÈvÀÛ¢AzÀ §lÖUÀÄqÉØ PÀqÉUÉ §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ C°èAzÀ JqÀPÉÌ wgÀÄV ¦AmÉÆà ¨ÉÃPÀj dAPÀë£ï-©eÉÊ ªÀÈvÀÛzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀħºÀÄzÁVzÉ.
 • ªÉÄgÀªÀtÂUÉ PÀ¢æ ªÉÄÊzÁ£À zÁn ¹n D¸ÀàvÉæ zÁlĪÀ vÀ£ÀPÀ ¹n D¸ÀàvÉæ PÀqÉÄAzÀ PÀ¢æ ªÉÄÊzÁ£À PÀqÉUÉ J¯Áè ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀªÀ£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 • ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ¹n D¸ÀàvÉæ PÀqÉÄAzÀ ªÀÄ°èPÀmÉÖ ªÀĺÁzÁégÀ zÁlĪÀ vÀ£ÀPÀ ªÀÄ°èPÀmÉÖ PÀqÉÄAzÀ §AmïìºÁ¸ÉÖ¯ï PÀqÉUÉ §gÀĪÀ J¯Áè ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÊAmï DUÉß¸ï ªÀÄÆ®PÀ £ÀUÀgÀPÉÌ §gÀ§ºÀÄzÁVzÉ.
 • ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄÄ PÀ¢æ ªÉÄÊzÁ£À zÁn zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀqÉUÉ ¸ÀAZÀj¸ÀĪÁUÀ PÀ¢æ ªÉÄÊzÁ£À¢AzÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀqÉUÉ J¯Áè jÃwAiÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀªÀ£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F J¯Áè ªÀiÁ¥ÁðqÀÄUÀ¼ÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ d£À¸ÀAzÀtÂAiÀÄ£ÀÄß CªÀ®A©¹PÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.
 • ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ¸ÁUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JgÀqÀÆ §¢AiÀÄ°è J¯Áè ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¤®ÄUÀqÉAiÀÄ£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

2. CzÉà ¢£À CvÁÛªÀgÀzÀ°è ²æà PÀȵÀÚ zÉêÀgÀ ªÉƸÀgÀÄ PÀÄrPÉ GvÀìªÀªÀÅ dgÀUÀ°zÀÄÝ, ¸ÀAeÉ 0630 UÀAmÉUÉ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄÄ PÉÆÃnZÉ£ÀßAiÀÄ ªÀÈvÀÛ¢AzÀ ºÉÆgÀlÄ, PÉJA¹, ZÀPÀæ¥Át zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ CvÁÛªÀgÀ PÀmÉÖUÉ §gÀ°zÉ. ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è ««zsÀ mÁå¨ÉÆèÃUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸À°ªÉ. F ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀzÀ ªÀiÁ¥ÁðqÀÄUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀV£ÀAvÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 • ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄÄ PÉÆÃnZÉ£ÀßAiÀÄå ªÀÈvÀÛ¢AzÀ CvÁÛªÀgÀ PÀmÉÖUÉ vÀ®Ä¥ÀĪÀªÀgÉUÉ CvÁÛªÀgÀ PÀmÉÖAiÀÄ PÀqÉÄAzÀ PÉÆÃnZÉ£ÀßAiÀÄå ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ J¯Áè ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ(gÀÆmï £ÀA§æ 27gÀ §¸ÀÄì ¸À»vÀ) ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ºÉÆgÀl PÀÆqÀ¯Éà PÁ¸ÁUÁæAqï-PÁ¦æUÀÄqÉØ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ. CzÉà jÃw PÉÆÃn ZÉ£ÀßAiÀÄå ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉÄAzÀ §gÀĪÀ J¯Áè ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ CzÉà ªÀiÁUÀðªÁV ªÁ¥Á¸ÀÄ §gÀĪÀÅzÀÄ.
 • DzÁAiÀÄ vÉjUÉ PÀbÉÃjAiÀÄ JzÀÄj£À°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ MAzÀÄ §¢AiÀÄ°è ®WÀĪÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁPïð ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVzÉ.
 • CvÁÛªÀgÀ D£ÀAzÀ ±ÉnÖ ªÀÈvÀÛzÀ J¯Áè §¢AiÀÄ°è ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¤®ÄUÀqÉAiÀÄ£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

3. ²æà PÀȵÀÚ eÁÕ£ÉÆÃzÀAiÀÄ ¨sÀd£Á ªÀÄA¢gÀ PÉÆmÁÖgÀ¢AzÀ ¸ÀAeÉ 0600 UÀAmÉUÉ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ºÉÆgÀlÄ E£ï¥sÉÆù¸ï, GªÁð¸ÉÆÖÃgï ªÀÄÆ®PÀ C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃgÀĪÀÅzÁVzÉ.

 • ªÉÄgÀªÀtÂUÉ PÁAQæÃmï qÀ§â¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¹zÀ §½PÀ PÉÆmÁÖgÀ PÀqÉÄAzÀ §gÀĪÀ J¯Áè ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ £ÉÃgÀªÁV gÁ.ºÉ. 17gÀ°è ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. ªÉÄgÀªÀtÂUÉ GªÁð¸ÉÆÖÃgï vÀ®Ä¥ÀĪÀ vÀ£ÀPÀ JqÀ§¢AiÀÄ gÀ¸ÉÛUÉ CqÀØgÀ¸ÉÛUÀ½AzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¤µÉâü¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 • ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è£À d£À¸ÀAzÀtÂAiÀÄ£ÀÄ߸Àj¹, ¯ÉÃr»¯ï PÀqÉÄAzÀ §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß GªÁð¸ÉÆÖÃgï¤AzÀ zÀqÀØ®PÁqÀÄ ªÀÄÆ®PÀ gÁÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj PÀqÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 • ªÉÄgÀªÀtÂUÉ GªÁð¸ÉÆÖÃgï vÀ®Ä¦zÀ PÀÆqÀ¯Éà d£À¸ÀAzÀtÂAiÀÄ£ÀߣÀĸÀj¹, PÉÆmÁÖgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ J¯Áè ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¯Á¯ï¨sÁUï PÀqÉÄAzÀ PÉJ¸ïDgïn¹-PÀÄAnPÁ£À ªÀÄÆ®PÀ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
 • ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ¸ÁUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è J¯Áè vÀgÀzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¤®ÄUÀqÉAiÀÄ£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.