Sunday, September 10, 2006

Police Seek Information On Boy Missing

This post is in Kannada language. To view, download kannada fonts from link section.


north ps missing person 10.09.2006


¢£ÁAPÀ: 03/06/2006 gÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ gÁªï & gÁªï ¸ÀPÀð¯ï §½ÄgÀĪÀ ¸ÉÆãÁ ¨ÁåAPÀgïì JA§ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ «zÁågÁeï ¥ÁæAiÀÄ (17), vÀAzÉ: ªÉÆúÀ£ïzÁ¸ï JA¨ÁvÀ£ÀÄ ¸ÉÆãÁ ¨ÁåAPÀgïì gÀªÀgÀÄ ¨ÁåAQUÉ PÀlÖ®Ä PÉÆnÖzÀÝ gÀÆ 62,000/ £ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¨ÁåAPïUÉ ºÉÆÃUÀzÉà ªÀÄ£ÉUÀÆ ¨ÁgÀzÉà PÁtÂAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É JA§ÄzÁV DvÀ£À vÀAzÉ: ªÉÆúÀ£ïzÁ¸ï JA§ªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£ÀAvÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ªÉÆ.£ÀA: 132/2006 PÀ®A: ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁV vÀ¤SÉAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À ZÀºÀgÉ «ªÀgÀ

1) ºÉ¸ÀgÀÄ: «zÁågÁeï
2) ¥ÁæAiÀÄ: 17 ªÀµÀð
3) JvÀÛgÀ : 5'4", ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ
4) §tÚ : UÉÆâü §tÚ
5) ¨ÁµÉ: PÀ£ÀßqÀ, vÀļÀÄ

F ªÉÄîÌAqÀ «ªÀgÀzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À ¥ÀvÉÛAiÀiÁzÀ°è ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ CxÀªÁ ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀªÀjUÉ w½¸ÀĪÀÅzÀÄ.

zÀÆgÀªÁuÉ ¸ÀASÉå: 0824 2220503( ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ)
¥Éưøï PÀAmÉÆæïï gÀÆA: 0824 2220500
zÀÆgÀªÁuÉ ¸ÀASÉå: 0824: 2220516( ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ ¥Éưøï oÁuÉ)
ªÉƨÉʯï zÀÆgÀªÁuÉ: 9448130876( ¦.L. GvÀÛgÀ oÁuÉ)
To download photo click here