Saturday, September 23, 2006

Police Seek Information On Woman and Child Missing in North PS Limits

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section
Women and Child Missing - NorthPS
.

¢£ÁAPÀ 30/08/2006 gÀAzÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¨ÁªÀÅlUÀÄqÉØAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥sÁèmÉÆAzÀgÀ°è PÉ®¸ÀQÌzÀÝ ¸ÀĪÀÄ®vÁ ¥ÁæAiÀÄ 22 ªÀµÀð JA§ªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀÄ ±ÁæªÀå (3)¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. F §UÉÎ ²æêÀÄw C¤vÁ UÀAqÀ: ªÉÆúÀ£À ºÀgÀAzÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Éè JA§ªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17/09/2006 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£ÀAvÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ºÉAUÀ¸ÀÄ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁV vÀ¤SÉAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÉAUÀ¸ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀÄ«£À ZÀºÀgÉ «ªÀgÀ

ºÉ¸ÀgÀÄ: ¸ÀĪÀÄ®vÀ
¥ÁæAiÀÄ: 22 ªÀµÀð
JvÀÛgÀ : 5
¸À¥ÀÆgÀ ±ÀjÃgÀ
§tÚ : JuÉÚ PÀ¥ÀÄà
¨ÁµÉ: PÀ£ÀßqÀ, vÀļÀÄ.

F ªÉÄîÌAqÀ «ªÀgÀzÀ ºÉAUÀ¸ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁzÀ°è ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ CxÀªÁ zÀ.PÀ ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀªÀjUÉ w½¸ÀĪÀÅzÀÄ.

zÀÆgÀªÁuÉ ¸ÀASÉå: 0824-2220503 (¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ)
¥Éưøï PÀAmÉÆæïï gÀÆA: 0824- 2220500
zÀÆgÀªÁuÉ ¸ÀASÉå: 0824: 2220516 (ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ ¥Éưøï oÁuÉ)
To download photo click here