Saturday, September 16, 2006

Ilicit Spirit Seized By Mangalore City Police

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

2

¢£ÁAPÀ 16/09/2006 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ UÉÆêÁ gÁdå¢AzÀ PÉÃgÀ¼ÀzÀ PÉÆaÑ PÀqÉUÉ CPÀæªÀÄ ¹àjmï £ÀÄß UÁ¼ÀzÀ ¨ÉÆÃn£À°è ¸ÁUÁl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝzÀ£ÀÄß RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀAvÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ G¥À «¨sÁUÀzÀ rªÉÊJ¸ï¦ AiÀĪÀgÁzÀ ¦. ºÀjñÀÑAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛgÀ oÁuÉ0iÀÄ ¹§âA¢0iÀĪÀgÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ zÀPÉÌAiÀÄ £ÉÃvÁæªÀw £À¢ zÀqÀzÀ°è ¤®è¹gÀĪÀ ¨ÉÆÃl£ÀÄß RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀAvÉ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ, £É®ºÀ®UÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉAiÀįÁV CzÀgÀ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ CPÀæªÀÄ ¹àjÃmï £ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ:

  • 350 PÁå£ïUÀ¼À°è vÀ¯Á 30 °Ã.£ÀAvÉ MlÄÖ 10,500 °Ã ¹àjmï. ªÀiË®å ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10,50,000/
  • ¨ÉÆÃn£À ªÀiË®å gÀÆ, 10,00,000/

J¯Áè ¸ÉÆvÀÄÛUÀ¼À MlÄÖ ªÀiË®å ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ, 20,50,000/ DVgÀÄvÀÛzÉ.


¥ÀæPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ

  • zÁªÉÆÃzÀgÀ (54) ªÁ¸À: PÉÆAqÁ¬Ä ºË¸ï PÀ®àPÁAZÉÃj wgÀÆgÀÄ vÁ®ÄPÀÄ ªÀÄ®¥ÀÄàgÀA f¯Éè PÉÃgÀ¼À gÁdå.
  • «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgï (45) ªÁ¸À: ±ÀQÛ PÉƼÀAUÉÃj ¥ÀAZÁAiÀÄvï L¯ÉòAiÀÄ¯ï ºË¸ï, a£ÀßPÀqÀ vÁ®ÄPÀÄ, PÉÆ®èA f¯Éè PÉÃgÀ¼À gÁdå

EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

F PÀÁAiÀÄðZÀgÀuÉAiÀÄ°è GvÀÛgÀ oÁuÁ ¦J¸ïL gÀªÀgÁzÀ Dgï.©. ªÀiÁ¼ÉÃzÀªÀgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ JJ¸ïL gÀªÀgÁzÀ C£ÀAvÀ ªÀÄÄqÉÃð±Àégï, ¦. £ÁgÁAiÀÄt, PÉ. ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå, ºÉqïPÁ£Éì÷Öç¯ïUÀ¼ÁzÀ ¨Á¸ÀÌgÀ PÁªÀÄvï, UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ, PÀıÁ®¥Àà UËqÀ, ¸ÀÄPÀĪÀiÁgï, PÀȵÀÚ¥Àà UÀnÖ, PÁ£Éì÷Öç¯ïUÀ¼ÁzÀ ¨Á®PÀȵÀÚ, eÉÆøɥsï ªÀĸÀÌgÉÃAk¸ï, zsÀªÀÄð¥Á®, ªÀÄtÂPÀAoÀ, ªÉÆúÀ£À, dAiÀÄAvÀ, dAiÀÄgÁªÀÄ, C§ÄÝ¯ï ¸À°ÃA, d£ÁzsÀð£ï, fÃ¥ÀÄ ZÁ®PÀgÁzÀ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀÄgÉÃ±ï ¨ÁUÀªÀ»¹gÀÄvÁÛgÉ.

To download photo click here