Tuesday, September 12, 2006

Visit of IGP Training to DK District Police Training Center

This post is in Kannada language. To view, download kannada fonts from the Link section

VISIT OF I.G.P, TRAINING, BANGALORE TO P.T.S. MANGALORE VISIT OF I.G.P, TRAINING

¢£ÁAPÀ 11/09/06gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå ²æà JA. ®PÀëöäuï L¦J¸ï, ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀĺÁ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À r.J.Dgï. DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ ¥Éưøï vÀgÀ¨ÉÃw ±Á¯ÉUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr E°è £ÀqÉ0iÀÄÄwÛgÀĪÀ 9£Éà vÀAqÀzÀ ¥ÉÇ°Ã¸ï ¥Àæ²PÀëuÁyðUÀ¼À vÀgÀ¨sÉÃw0iÀÄ ¥Àj«ÃPÀëuÉ £ÀqɹzÀgÀÄ. ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è ¥Àæ²PÀëuÁyðUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ £Àqɹ E¯ÁSÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä C£ÀĨsÀªÀzÀ §UÉÎ «ªÀj¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ FªÀgÉUÉ ¥Àæ²PÀëuÁyðUÀ¼ÀÄ ºÉÆA¢gÀĪÀ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ §UÉÎ CªÀgÀ°è ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀAªÁzÀ £Àqɹ ¥Éưøï vÀgÀ¨ÉÃw ±Á¯ÉAiÀÄ ¥Àæ²PÀëuÁyðUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃrzÀgÀÄ.
§½PÀ ¥Éưøï vÀgÀ¨ÉÃw ±Á¯ÉAiÀÄ ¥Àæ²PÀëuÁyðUÀ¼À ¨ÁågÉPï, ¨sÉÆÃd£Á®AiÀÄ, PÀªÁAiÀÄvÀÄ ªÉÄÊzÁ£À ªÉÆzÀ¯ÁzÀ PÀqÉUÀ½UÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¥Àj«ÃPÀëuÉ £ÀqɹzÀgÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è zÀ.PÀ.f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà ©. zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ, L¦J¸ï gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Éưøï vÀgÀ¨ÉÃw ±Á¯ÉAiÀÄ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ ²æà ©.J¸ï.¯ÉÆÃPÉñï PÀĪÀiÁgïgÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àæ²PÀëuÁyðUÀ½UÉ ªÀÄÆ® vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Cwy G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÄ.

F vÀgÀ¨sÉÃw ±Á¯É0iÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 21/03/06jAzÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁVgÀĪÀ 9£Éà vÀAqÀzÀ vÀgÀ¨sÉÃw0iÀÄ°è MlÄÖ 104 ªÀÄA¢ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¹«¯ï ¥ÉưøÀgÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ºÉÆAzÀÄwÛzÁÝgÉ. EªÀjUÉ M¼ÁAUÀtzÀ°è L¦¹, ¹Dg惡, ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀ PÁAiÉÄÝUÀ¼ÀÄ, ¥Éưøï PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ, ªÀÄ£À:±Á¸ÀÛç, DzsÀĤPÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¥ÉưøïgÀ ¥ÁvÀæ, DqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAWÀl£É «µÀAiÀÄUÀ¼À°è ¥ÁoÀ ºÁUÀÆ ºÉÆgÁAUÀtzÀ°è zÉúÀzÁqsÀåðvÉUÁV ªÁåAiÀiÁªÀÄ, ²¸ÀÄÛ, DAiÀÄÄzsÀUÀ¼À vÀgÀ¨ÉÃw ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ°¹ PÉÆqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. E¢ÃUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ LzÀÄ wAUÀ¼À vÀgÀ¨ÉÃw ªÀÄÄV¢zÀÄÝ, E£ÀÆß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 04 wAUÀ¼À vÀgÀ¨sÉÃw ¨ÁQ¬ÄgÀÄvÀÛzÉ.

    To download photo Click here