Wednesday, May 06, 2009

Belthangdy PS Murder Case Detected: Illeagal Arms Seized

Belthangady PSThis post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÁAPÀ 24/04/2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ¨É¼ÀÛAUÀr vÁ®ÆPÀÄ, £ÉjAiÀiÁ UÁæªÀÄzÀ £ÉjAiÀÄ PÁqÀÄ JA§°è eÉÆé eÁdð (20) vÀAzÉ: vÉÆêÀÄ¸ï ¦. JA. ªÁ¸À: ¥ÀÄvÀÆÛlÄÖ¥ÀqÀ«¯ï ºË¸ï, £ÉjAiÀiÁ UÁæªÀÄ, ¨É¼ÀÛAUÀr vÁ®ÆPÀÄ JA§ªÀgÀÄ ªÉÆ® ¸ÁPÀ®Ä ©¢j£À UÀÆqÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ©¢gÀÄ PÀrAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸À¢æ £ÉjAiÀiÁ PÁrUÉ PÁqÀÄ ¥ÁætÂUÀ¼À ¨ÉÃmÉAiÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÝ ¹.JPïì. ¨Éé ªÀÄvÀÄÛ ¦.eÉ. zÉêÀ¸Àå JA§ªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¸À¢æ PÁr£À°è ©¢gÀÄ PÀrAiÀÄÄwÛzÀÝ eÉÆé eÁeïð ¤UÉ ¨ÉéAiÀÄÄ PÁqÀÄ ¥ÁætÂAiÉÄAzÀÄ ¨sÁ«¹ vÁ£ÀÄ ºÉÆA¢zÀÝ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÀ PÉæ£À £ÁqÀPÉÆë¬ÄAzÀ UÀÄAqÀÄ ºÁj¹ PÉƯɪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. F PÀÄjvÀÄ ¨É¼ÀÛAUÀr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è C.PÀæ 100/09 PÀ®A, 302 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3 eÉÆvÉUÉ 25 ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ±À¸ÁÛç¸ÀÛç PÁ¬ÄzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. F ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ
  • ¹.JPïì.¨Éé (36) vÀAzÉ; PÉëëAiÀÄgï ªÁ¸À; ZÉAUÀ£Áqï ºË¸ï, £ÉjAiÀiÁ PÁqÀÄ, £ÉjAiÀiÁ UÁæªÀÄ, ¨É¼ÀÛAUÀr vÁ®ÆPÀÄ.
  • ¦.eÉ. zÉêÀ¸Àå (56) vÀÀAzÉ: eÉÆøɥsï, ªÁ¸À: ¥ÀÄvÀÛ£ï ¥ÀÄgÀQ¯ï ªÀÄ£É, £ÉjAiÀiÁ PÁqÀÄ, £ÉjAiÀiÁ UÁæªÀÄ, ¨É¼ÀÛAUÀr vÁ®ÆPÀÄ.

EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 05.05.09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1015 UÀAmÉUÉ ²¨ÁeÉ JA§°è ¦.J¸ï.L ¨É¼ÀÛAUÀr ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÁ¢üPÁjAiÀiÁzÀ ¹¦L ªÉÊ UÀAV gÉrØ AiÀĪÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, 1230 UÀAmÉUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀÄUÀ½AzÀ vÀ¯Á JgÀqÉgÀqÀÄ MlÄÖ 4 ¥ÀgÀªÁ¤UÉ gÀ»vÀ CPÀæªÀÄ PÉæ£À £ÁqÀPÉÆëUÀ¼À£ÀÄß ¸Áé¢üãÀ ¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 06/052009gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£À «¢ü¸À¯ÁVzÉ.

To download photo clikhere