Monday, May 25, 2009

Two Arrested for Assisting Terrorists in Obtaining SIM Cards through Forged Documents

SUNILVINODFINAL

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÁAPÀ 24/06/2008 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ¨sÁgÀw «dAiÀiï, (33) UÀAqÀ: «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgï ©., ªÁ¸À: J¸ï.Dgï. ¤ªÁ¸À, ¸ÉʪÀÄ£ï gÉÆÃqï, ªÀÄgÉÆý, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ. JA§ªÀgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ©eÉÊ ¨Á½UÁ ¸ÉÆÖÃgï ¸ÀÆ¥Àgï ªÀiÁPÉðmï JzÀÄgÀÄUÀqÉAiÀÄ ¦gÉÃgÁ ¥À¯ïð PÀlÖqÀzÀ°ègÀĪÀ ªÉÄ. ¥Áè£Émï CAUÀr¬ÄAzÀ ºÉƸÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï ºÁUÀÆ KgïmÉ¯ï ªÉƨÉÊ¯ï ¹ªÀiï £ÀA§æ 9741159670 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß RjâªÀiÁr, ¢£ÁAPÀ 25/06/2008 gÀAzÀÄ «¼Á¸ÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ Nlgï Lr, ªÀÄvÀÄÛ ¥sÉÆÃmÉÆêÀ£ÀÄß ¤ÃrzÁÝVAiÀÄÆ, DzÀgÉ KgïmÉ¯ï ªÉƨÉÊ¯ï ¹ªÀiï £ÀA§æ 9741159670 £ÀÄß ªÉÄ. ¥Áè£Émï£À ªÀiÁ°PÀgÁzÀ ¸ÀĤ¯ï ±ÉnÖ JA§ªÀgÀÄ «¤ß ¥sÉ£ÁðAr¸ï JA§ªÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ DQÖªÉñÀ£ï ªÀiÁr, ¨sÁgÀw «dAiÀiïgÀªÀjUÉ ¤Ãr ªÉÆøÀªÀiÁrzÁÝVAiÀÄÆ, C®èzÉ DgÉÆæ ¸ÀĤ¯ï ±ÉnÖ ªÀÄvÀÄÛ f. «£ÉÆÃzï gÀªÀgÀÄ 9008173294 £Éà £ÀA§æzÀ KgïmÉ¯ï ¹ªÀiï£ÀÄß ¨sÁgÀw «dAiÀiï JA§ªÀgÀ «¼Á¸ÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȵÀÖuɪÀiÁr, F ¹ªÀiï£ÀÄß ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ MzÀV¹ PÉÆnÖgÀĪÀÅzÀjAzÀ F ¹ªÀiï zɺÀ°AiÀÄ°è £ÀqÉzÀ ¸ÉÆàÃl ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è GUÀæªÁ¢UÀ¼À §½ zɺÀ° ¥ÉưøÀjUÉ ¹QÌzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwÛzÀÄÝ, ²æêÀÄw ¨sÁgÀw «dAiÀiïgÀªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀÀ F ªÉƨÉÊ¯ï ¹ªÀiï£ÀÄß ¨ÉÃgÉ UÁæºÀPÀjUÉ ¸ÀĤ¯ï ±ÉnÖgÀªÀgÀÄ PÉÆlÄÖ ªÉÆøÀªÀiÁrzÀ §UÉÎ GªÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

F ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥ÀæªÀÄÄR DgÉÆæ ªÉÄ. ¥Áè£Émï CAUÀrAiÀÄ ªÀiÁ®PÀ ²æà ¸ÀĤ¯ï ±ÉnÖ, (33) vÀAzÉ ¸ÀÄPÀĪÀiÁgÀ ±ÉnÖ, ªÁ¸À: ¸ÀĤ¯ï ºË¸ï, §PÉðUÁqÀð£ï, ªÀÄtÚUÀÄqÉØ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ PÀÄAnPÁ£À dAPÀë£ï §½ EgÀĪÀ UÀÄgÀÄzÀÄUÁð JAlgï¥ÉæöʸÀ¸ïì CAUÀrAiÀÄ°è ¸Éïïì JQìPÀÆånªï DV PÉ®¸ÀªÀiÁqÀĪÀ f. «£ÉÆÃzï (22) vÀAzÉ UÀÄt±ÉÃRgÀ £ÁAiÀÄgï, ªÁ¸À: qÉÆÃgï £ÀA. 4-7, zÁgÀļï CªÀÄ£ï PÀA¥ËAqï, ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥ï §½, §d¥É, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ JA§ªÀgÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 12/05/2009 gÀAzÀÄ zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr ªÀiÁ£Àå ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¦æ¤ì¥À¯ï ¹.eÉ.JA.£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÀÄ¥Àr¸À¯ÁVzÉ. DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 15/05/2009gÀ vÀ£ÀPÀ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀzÀ°èzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ eÁ«Ää£À°è ©qÀÄUÀqÉUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
To download photo click here