Tuesday, May 26, 2009

Property Returns Parade And Press Meet Postpond

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÁAPÀ 28/05/2009 gÀAzÀÄ ¥ÀƪÁðºÀß 1100 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¥Éưøï PÀªÁAiÀÄvÀÄ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è £ÀqɸÀ®Ä GzÉÝò¸À¯ÁVzÀÝ ¥Áæ¥Ànð jl£ïðì ¥ÀgÉÃqï ºÁUÀÆ ¥ÀwæPÁ ¸ÀAzÀ±Àð£À PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 30/05/2009 PÉÌ 1100 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄAzÀÆqÀ¯ÁVzÉ. PÀ¼ÉzÀ 04 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ PÉƯÉ, zÀgÉÆÃqÉ, ¸ÀÄ°UÉ ºÁUÀÆ PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉ UÀA©üÃgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ºÁUÀÆ ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁzÀ ¸ÉÆvÀÄÛUÀ¼À ¥Áæ¥Ànð jl£ïìð ¥ÉgÉÃqÀ£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.