Tuesday, May 26, 2009

Three more Hired Killers Arrested in Santhu Murder Case

Candle Santhu murder case accused

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÁAPÀ: 18/02/2009 gÀAzÀÄ §AmÁé¼À UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ §qÀUÀ¨É樀 JA§°è ¸ÀAvÉÆõï @ PÁåAqÀ¯ï ¸ÀAvÀÄ JA¨ÁvÀ£À£ÀÄß ºÁqÀĺÀUÀ¯Éà vÀ®ªÁj¤AzÀ PÉÆaÑ PÉƯÉUÉÊzÀ DgÉÆæUÀ¼À ¥ÉÊQ vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆArzÀÝ DgÉÆæUÀ¼À ¥ÉÊQ ªÀÄƪÀgÀÄ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 25/05/2009 gÀAzÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ PÀȵÀÚgÁd£ÀUÀgÀ vÁ®ÆQ£À ¸Á°UÁæªÀÄzÀ ®Qëöä¥ÀÄgÀ JA§°èAzÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ ¦J¸ïL ²æà ¥ÀæPÁ±ï gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ zÀ.PÀ f¯Áè J¸ï¦ «±ÉõÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀªÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁqÀĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. zÀ¸ÀÛVjAiÀiÁzÀ DgÉÆæUÀ¼À «ªÀgÀÀ F PɼÀV£ÀAwzÉ.

  • ¨sÉÆÃdgÁd @ ¨ÉÆÃd (23) vÀAzÉ: vÀªÀÄäAiÀÄå, ªÁ¸À: ¨ÉÆgÉ ªÀÄ£É, §¸ÀªÉñÀégÀ ¨ÁèPï, ¸Á°UÁæªÀÄ, PÉ.Dgï.£ÀUÀgÀ vÁ®ÆPÀÄ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ f¯Éè.
  • CPÀæA (24) vÀAzÉ: R°Ã¯ï CºÀªÀÄäzï ªÁ¸À: ªÀÄ£É £ÀA§æ: 34, £ÀgÀ¸ÉÃUËqÀ ºÉÆ®, ¸Á°UÁæªÀÄ, PÉ. Dgï £ÀUÀgÀ vÁ®ÆPÀÄ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ f¯Éè.
  • ªÀĺÀªÀÄäzï gÀ²Ãzï @ gÀ²Ãzï (21) vÀAzÉ: CºÀªÀÄäzï C§ÄݯÁ è ªÁ¸À: UÉeÉÓUÁgÀgÀ ©Ã¢, qÀ§â¯ï mÁåAPï gÀ¸ÉÛ, ¸Á°UÁæªÀÄ, PÉ. Dgï £ÀUÀgÀ vÁ®ÆPÀÄ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ f¯Éè.

DgÉÆæ ¨sÉÆÃdgÁd @ ¨sÉÆÃd FvÀ£ÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ¸Á°UÁæªÀÄ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è gËr ²Ãmï ºÉÆA¢zÀªÀ£ÁVzÀÄÝ, FvÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ®ªÀÅ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. FvÀ¤UÉ PÁåAqÀ¯ï ¸ÀAvÀÄ PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥ÀæªÀÄÄR DgÉÆæAiÉƧâ£À ¥ÀjZÀAiÀÄ F ªÉÆzÀ¯Éà EzÀÄÝzÀjAzÀ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀgÁzÀ CPÀæA ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀªÀÄäzï gÀ²ÃzïgÀ°è F PÀÈvÀå £ÀqɹzÀgÉ vÀ¯Á 1 ®PÀë ºÀt ¹UÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄƪÀgÀÄ eÉÆvÉAiÀiÁV PÁåAqÀ¯ï ¸ÀAvÀÄ PÉÆ¯É £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀQÌAvÀ 2 ¢£À ªÀÄÄAavÀªÁV ªÀÄAUÀ¼ÀÆjUÉ §AzÀÄ ¯ÁqïÓªÉÇAzÀgÀ°è G¼ÀPÉÆAqÀÄ EvÀgÀ DgÉÆæUÀ¼À eÉÆvÉ ¸ÉÃj F PÀÈvÀåªÀ£ÀÄß £ÀqɹgÀĪÀÅzÁVzÉ.

DgÉÆæUÀ¼À ªÀ±À¢AzÀ JgÀqÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆãïUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. F ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ F ªÀgÉUÉ MlÄÖ 11 DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. F PÁAiÀÄðZÀgÀuÉAiÀÄ°è zÀ.PÀ f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀªÀgÀ «±ÉõÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ ºÉZï¹ C£ÀAzÀ ¦¹AiÀĪÀgÁzÀ gÁªÀÄ ¥ÀÆeÁj, ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ, ²Ã£À¥Àà, VjñÀ, ¸ÀĤ¯ïPÀĪÀiÁgï, gÁeÉÃAzÀæ ¥Àæ¸Ázï, qÉëqï.r ¸ÉÆÃeÁ, ²ªÀ £ÁAiÀiïÌ ¨sÁUÀªÀ»¹gÀÄvÁÛgÉ.

To download photo clickhere