Tuesday, October 27, 2009

DK Police:Property Returns Parade And Press Meet Postponed

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÁAPÀ 28/10/2009 gÀAzÀÄ ¥ÀƪÁðºÀß 1100 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¥Éưøï PÀªÁAiÀÄvÀÄ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è £ÀqɸÀ®Ä GzÉÝò¸À¯ÁVzÀÝ ¥Áæ¥Ànð jl£ïðì ¥ÀgÉÃqï ºÁUÀÆ ¥ÀwæPÁ ¸ÀAzÀ±Àð£À PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 31/10/2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1100 UÀAmÉUÉ £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 2009 ªÉÄÃ, dÆ£ï, dįÉÊ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ PÀ¼ÀªÁzÀ ¸ÉÆvÀÄÛUÀ¼À ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ºÁUÀÆ ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁzÀ ¸ÉÆvÀÄÛUÀ¼À ¥Áæ¥Ànð jl£ïìð ¥ÀgÉÃqÀ£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.