Thursday, October 15, 2009

Property Returns Parade And Press Meet Postpond

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÁAPÀ 16/10/2009 gÀAzÀÄ ¥ÀƪÁðºÀß 1100 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¥Éưøï PÀªÁAiÀÄvÀÄ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è £ÀqɸÀ®Ä GzÉÝò¸À¯ÁzÀ ¥Áæ¥Ànð jl£ïì ¥ÀgÉÃqï ºÁUÀÆ ¥ÀwæPÁ ¸ÀAzÀ±Àð£À PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÁgÀuÁAvÀgÀUÀ½AzÀ ªÀÄÄAzÀÆqÀ¯ÁVzÉ. ªÀÄA¢£À ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAavÀªÁV w½¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.