Friday, October 23, 2009

Monthly SC/ST Meeting On 25th October 2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÁAPÀ: 25/10/2009 gÀAzÀÄ ¨sÁ£ÀĪÁgÀ f¯Áè ¥Éưøï PÀZÉÃjAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ ¥Éưøï Cwy UÀȺÀzÀ°è ªÀiÁ¹PÀ ¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.