Friday, October 30, 2009

DK Police:Property Returns Parade And Press Meet Postponed

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÁAPÀ 31/10/2009 gÀAzÀÄ f¯Áè ¥Éưøï PÀªÁAiÀÄvÀÄ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è £ÀqɸÀ®Ä GzÉÝò¸À¯ÁVzÀÝ ¥Áæ¥Ànð jl£Àìð ¥ÀgÉÃqï ºÁUÀÆ ¥ÀwæPÁ ¸ÀAzÀ±Àð£À PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÁgÀuÁAvÀgÀUÀ½AzÀ ªÀÄÄAzÀÄqÀ¯ÁVzÉ. ªÀÄÄA¢£À ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß w½¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.